Fakta om Alzheimers sykdom:

 • Over 70.000 personer har demens i Norge i dag.
 • Ca. 60 prosent av disse lider av Alzheimers sykdom.
 • Demens forekommer helt ned i 30-årsalderen. Mørketallene er store. Ca 1.500 personer har fått diagnosen før fylte 65.
 • Med de nærmeste pårørende, er ca 280.000 mennesker berørt av demens i Norge. Om man regner med venner, øvrige slektninger og naboer er tallet langt høyere.
 • Antall personer med demenslidelser er økende og vil sannsynligvis fordobles innen 2040.

Typiske symptomer på Alzheimers:

 • Hukommelses- og orienteringsproblemer
 • Svekket språkforståelse
 • Uro og angst pga vansker med å forstå
 • Agnosi: manglende evne til å tolke og kjenne igjen det man ser eller hører
 • Apraksi: manglende evne til å utføre visse bevegelser, for eksempel bruke verktøy
 • Nedsatt humør, depresjon

Den som rammes vil fungere dårligere og dårligere og til slutt bli helt avhengig av hjelp. Det fins ingen legemidler som kan stoppe en demensutvikling, eller behandling som kan forsinke prosessen. Sykdommen er uhelbredelig og i siste instans dødelig.

Uvitenhet, skam og et stort informasjonsbehov

Demenslidelsene er fortsatt forbundet med uvitenhet og mye skam. Ikke minst er dette framtredende når demens rammer yngre personer. Derfor er informasjonsbehovet stort, både overfor de som rammes, deres pårørende, helsevesenet og samfunnet generelt.

Lavstatus i medisinsk forskning

Manglende kunnskap om årsaker, sykdomsutvikling og behandlingsformer skyldes også at demenslidelser ikke har hatt høy status i medisinsk forskning.

Nasjonalforeningen for folkehelse Demenslinjen

www.nasjonalforeningen.no

Målgruppe: pårørende

Nasjonalforeningen Demensforbundet samler demensforeninger for personer med demens, deres pårørende og andre interesserte.

Dersom du selv er rammet av demens, eller er pårørende til en som har demens, kan du bli med i en av Nasjonalforeningens demensforeninger. Lokalt arbeider demensforeningene for å bedre demensomsorgen i sine kommuner, arrangerer samtalegrupper og annet likemannsarbeid.

Medlemskap: Ta kontakt med nærmeste demensforening, fylkeskontoret i ditt fylke, eller ring Demenslinjen, tlf. 815 33 032.

Informasjonsmateriell kan bestilles nasjonalforeningens nettside eller fra Demenslinjen, tlf. 815 33 032

Informasjon, tjenester, tilbud og rettigheter

www.helsedirektoratet.no/demens/

Til bruk for helsepersonell:
Opplæringstilbud og kompetanseheving

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

www.aldringoghelse.no

Om demenssykdommer

www.helsebiblioteket.no
www.lommelegen.no